ඉදිරි දින සඳහා Power cut එක වෙන්නෙ මෙහෙමයි

October 31, 2022 - 4:19 PM

ඉදිරි දින සඳහා Power cut එක වෙන්නෙ මෙහෙමයි | දේශීය පුවත්

නොවැම්බර් 01 දා සිට 04 දක්වා පැය 2 ක විදුලි කප්පාදුවක් මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් අනුමත කර තිබෙනවා.

එය  ABCDEFGHIJKLPQRSTUVW කාණ්ඩ සඳහා - දිවා කාලයේ පැය 1ක් සහ රාත්‍රි කාලයේ පැය 1ක් ලෙස කොටස් දෙකකට සිදුකෙරෙන බව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment