රුසියානු සහ ප්‍රංශ ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන් අරඹයි

November 02, 2022 - 11:03 PM

රුසියානු සහ ප්‍රංශ ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන් අරඹයි | දේශීය පුවත්

රුසියාවේ සහ ප්‍රංශයේ ගුවන් සමාගම්හි ගුවන් සේවා දෙකක් හෙට (03) සහ අනිද්දා (04) සිට සතිපතා ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරන බව සංචාරක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව හෙට (03) සිට රුසියානු අසූර් සේවයට අයත් ගුවන් යානා සතිපතා ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරන බව ද අනිද්දා (04) සිට ප්‍රංශ ගුවන් සමාගමට අයත් ගුවන් යානා ද ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරන බව ද සදහන් කරයි.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment