රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැටුප් රහිත අවුරුදු 05ක නිවාඩු

September 16, 2022 - 8:44 AM

රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැටුප් රහිත අවුරුදු  05ක නිවාඩු | දේශීය පුවත්

ජ්‍යෙෂ්ඨවයට සහ විශ්‍රාම වැටුපට හානි නොවන පරිදි රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැටුප් රහිත අවුරුදු 05ක නිවාඩු ලබාගැනීමට අදාල චක්‍රලේඛය රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් ක⁣ර ඇත. තවද වැටු රහිත නිවාඩු ලබාගෙන එයට අදාල අනිවාර්ය සේවා කාලයකට යටත්ව ⁣සිටින නිලධාරින්ටද මෙම චක්‍රලේඛය අනුව වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාගත හැකිය. එ⁣සේ නිවාඩු ලබාගැනීමට පෙර වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලයට අදාලව අනිවාර්ය සේවා කාලය සම්පූර්ණ කර තිබීම අත්‍යාවශ්‍ය නෙවේ

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment