පොලී අනුපාත ගැන මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්

January 25, 2023 - 9:35 AM

පොලී අනුපාත ගැන මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක් | ව්‍යාපාරික පුවත්

ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික සංශෝධනය නොවන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලය එම තීරණය ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවෙළින්, සියයට 14.50 සහ සියයට 15.50 ක් ලෙස දැනට පවතින මට්ටමේ නො වෙනස්ව පවත්වා ගෙන යෑමට මහ බැංකුව තීරණය කර ඇත.

ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය 4.00% මට්ටමේ නොවෙනස්ව  පවතී.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment