යුක්‍රේනයට IMF සැලකිලි

October 08, 2022 - 5:12 PM

යුක්‍රේනයට IMF සැලකිලි | විදේශීය පුවත්

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඩොලර් බිලියන 1.3ක ණය පහසුකමක් යුක්‍රේනයට ලබා දීමට කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව, එම මුදල් අද දිනයේදී යුක්‍රේනයට ලැබෙන බව යුක්රේන ජනපතිවරයා සඳහන් කරයි.

 
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ RFI පහසුකම යටතේ මෙම මුදල් යුක්‍රේනයට ලැබෙන අතර ඒ සඳහා එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දි තිබේ.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment