"ත්‍රිකුණාමල වරාය ඉන්දියාව සමග එක්ව සංවර්ධනය කල යුතුයි" - ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ

October 14, 2022 - 4:01 PM

"ත්‍රිකුණාමල වරාය ඉන්දියාව සමග එක්ව සංවර්ධනය කල යුතුයි" - ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ | දේශීය පුවත්

ත්‍රිකුණාමල වරාය උපාය මාර්ගික වරායක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේදී ඉන්දියාව සමඟ එක්ව කටයුතු කළ යුතු බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අවධාරණය කරනවා.

එම පියවර මැතිවරණ ඉලක්ක කර ගනිමින් නොව අනාගත පරපුරේ යහපත සඳහා ගතයුතු බව ජනජනාධිපතිවරයා  පැවසුවේ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් "Surbana  Jurong" ප්‍රධාන සැලසුම් දැනුවත් කිරීමේ හමුවේදීය

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment