අතුරු අයවැයට අවසර

August 30, 2022 - 12:37 PM

අතුරු අයවැයට අවසර | දේශීය පුවත්

2022අතුරු අයවැය සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැකිය ලැබි ඇත. ජනතා සහන රැසක් ලැබෙනු ඇතැයි විශ්වාස ආරංචි මර්ග පවසන්නෙ

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment