20ක් අනතුරේ 06කට අසාධ්‍යයි

August 30, 2022 - 12:54 PM

20ක් අනතුරේ 06කට අසාධ්‍යයි | දේශීය පුවත්

වලපනේ මහවුව ප්‍රදේශයේදී බස් රථයක් පෙරලීමෙන් 20 දෙනෙකු අනතුරට පත්වී 06කට සාධ්‍ය බව වාර්ථාවේ.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment