නව ජල සම්බන්ධතා ගාස්තු ඉහලට

October 18, 2022 - 2:40 PM

නව ජල සම්බන්ධතා ගාස්තු ඉහලට | දේශීය පුවත්

අද (ඔක්.17) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි  නව ජල සම්පාදන සම්බන්ධතා ගාස්තුව ඉහළ දමන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරනවා

නව ගෘහස්ත ජල සම්බන්ධතාවයක් ලබාගැනීමේදී දැනට ගෙවිය යුතු වන ගාස්තුව ඒ අනුව 70 % කින් ඉහළ දමා ඇත.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment