නෙලුම් කුළුණ ලබන 15 සිට විවෘතයි...

August 31, 2022 - 4:57 PM

නෙලුම් කුළුණ ලබන 15 සිට විවෘතයි... | දේශීය පුවත්  | විචිත්‍ර පුවත්

නෙළුම් කුළුණ සැප්තැම්බර් 15 වැනිදා සිට ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා විවෘත කිරීමට නියමිත බව නිවේදනය කරයි.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment