වත්තල මුහුදු තීරයට ගොඩගැසූ නාදුනන මළ සිරුර

October 20, 2022 - 9:21 AM

වත්තල මුහුදු තීරයට ගොඩගැසූ නාදුනන මළ සිරුර | දේශීය පුවත්

වත්තල, ප්‍රිතිපුර මුහුදු තීරයට අවු 35ක් 40ක් පමණ වයස නාදුනන පිරිමි මල සිරුරක්  අද උදෑසන ගොඩගසා ඇත.

වත්තල පොලිසිය විසින් වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලබයි.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment