ශ්‍රී ලංකාවට IMF ණය අනුමතයි

September 01, 2022 - 11:20 AM

ශ්‍රී ලංකාවට IMF ණය අනුමතයි | දේශීය පුවත්

ශ්‍රී ලංකාව හා ජාත්‍යාන්තර මූල්‍ය අරමුදල අතර ඩොලර් බිලියන 2.9 ක විස්තීරණ ලබාදීම සඳහා කාර්යය මණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතාවයකටපැමිණි බව ජාත්‍යාන්තර මූල්‍ය  අරමුදල පවසනවා..මාස 48ක වැඩපිලිවෙලක් සඳහා මෙය ක්‍රියාත්මකයි.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment