ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට නව සභාපතිවරයෙක්

October 25, 2022 - 11:45 AM

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට නව සභාපතිවරයෙක් | දේශීය පුවත්

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට නව සභාපතිවරයෙක් පත්කර තිබේ.

ඒ අනුව කීත් ඩී. බර්නාඩ් මහතාව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ නව සභාපති ලෙස අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් පත්කර ඇති බව වාර්තා විය.

WhatsApp
Telegram
Make a Comment
Make a Comment